Historik

Göteborgs kommun har sedan flera decennier tillbaka uppdaterat ett kartverk med samlad information om alla ledningsägares ledningar inom gatu- och allmän platsmark samt kommunala ledningar inom privata markområden. Kartverket har haft benämningen ”Samlingskartverket”. Syftet med Samlingskartverket var att ha tillgång till en samlad bild av ledningar under mark för användning i planerings- och projekteringsarbete, lägebegäran/tillstånd till nya ledningslägen, geotekniska undersökningar, drift- och underhållsåtgärder, anläggningsarbeten etc. Primära användare var respektive markförvaltare och dess konsulter, olika ledningsägare och i viss mån privatpersoner. Samlingskartverket omfattade ca 2000 kartblad i skala 1:400 och à-jourhölls med ca 2000 uppdateringar per år. Samlingskartverket innehöll även godkända ledningslägen (reserverade lägen).

Allt fler ledningsägare började successivt kartera sina ledningar på egna kartverk. Det innebar att varje ledningsförändring uppdaterades på två ställen då Samlingskartverket fortfarande samlade in och karterade ledningar på kommunens mark. Ett dubbelarbete som med tidigare analog teknik var nödvändigt för att erhålla en snabb samlad bild, men som med modern digital teknik nu kunde hanteras på ett betydligt effektivare sätt.

Av den anledningen påbörjade Trafikkontoret vid nyåret 2003 tillsammans med övriga kommunala intressenter, Göteborg Energi, Va-verket (nuvarande Göteborg Vatten) och Stadsbyggnadskontoret, en utredning med syfte att hitta former för en effektivare hantering av ledningsinformation. Resultatet blev tjänsten Samlingskartan, som lanserades februari 2005.

Den 1:e december 2010 lanserade Post & Telestyrelsen (PTS) en nationell tjänst för distribution av ledningsinformation, Ledningskollen (LK). Då tjänsten var ny valde Göteborgs kommun att behålla Göteborgs samlingskarta och parallellt utvärdera tjänsten LK. Under 2012 beslutade Trafikkontoret, Göteborg Vatten och Göteborg Energi att ansluta sig till LK. Det finns fördelar med att vara ansluten till ett nationellt system, som många användare är bekanta med och där missförstånd minimeras vid beställning av ledningsinformation. Anslutningsdatumet sattes till den 1:e februari 2013.

Ifrån den 1:e februari 2013 är det genom tjänsten LK som Trafikkontoret, Göteborg Vatten och Göteborg Energi delger sitt ledningsunderlag. Göteborgs kommun ville dock ha kvar en tjänst som hjälpte till med insamling/sammanställning av ledningsdata ifrån LK och som hade hög kompetens i att transformera data till olika koordinatsystem. Tjänsten Kommunal Samlingskarta (KSK) skapades. KSK skall samla in och sammanställa ledningsdata ifrån LK samt bifoga ev. grundkarta ifrån Stadsbyggnadskontoret om Kund så önskar. Tjänsten skall även se till att alla kartunderlag hamnar i samma koordinatsystem och att lagernamn och lagerstruktur följer överenskommen struktur. Tjänsten är avgiftsbelagd (självfinansierad) och är frivillig att nyttja. Av konkurrensmässiga skäl är dock tjänsten KSK endast tillgänglig för Göteborg kommuns förvaltningar och bolag samt deras underkonsulter. Övriga beställer ledningsunderlag direkt via tjänsten LK.